Monthly Archives: decembrie 2012

Mii de licurici de Luminiţa Suse

“A Thousand Fireflies – Mille Lucioles”, a book of English and French tanka has been published by Editions des petits nuages and came out of the press in April, 2012.

”Mii de licurici”, cartea de tanka în limbile engleză şi franceză, a fost publicat de Editions des Petites Nuages în aprilie, 2012.

The Introduction is written by Claudia Coutu Radmore.

Introducerea este scrisă de Claudia Coutu Radmore.

The poems of Luminita Suse are a lovely antidote for those who feel that there has not been much new in the world of tanka.

Poemele Luminiţei Suse sunt un antidot minunat pentru cei care simt că recent nu s-a întâmplat nimic nou în lumea poemului tanka.

Luminita’s tanka can surprise, as many do, but these poems, written from her specific background and day-to-day life, her immigrating from Romania, her travel, her scientific/mathematical background as well as the usual round of emotions are refreshing.

Poemele Luminiţei pot surprinde, aşa cum fac multe, dar aceste poeme, scrise de ea pe fondul specific vieţii cotidiene, imigraţia ei din România, călătoriile ei, educaţia ei ştiinţifică / matematică, precum şi obişnuita încărcătură emoţională, sunt reconfortante.

The French translations belong to Mike Montreuil.

Traducerea în limba franceză îi aparţine lui Mike Montreuil.

Din Nota traducătorului reţinem:

La traduction d’un texte de tanka n’est ni tout noir ni tout blanc comme une science exacte. Il y a une multitude de tons gris et de nuances. C’est un art qui est sujet à l’interprétation, spécialement quand on ne maîtrise pas les deux langues qui font partie de la traduction. Dans ce recueil de Luminita, il y a trios langues. La première est sa langue maternelle, le roumain. Plusieurs de ses poèmes sont traduits du roumain à l’anglais et plusieurs ont la structure de sa langue maternelle. Les deux autres langues dans ce recueil sont plus familières.

Traducerea unui text de tanka nu este în totalitate nici neagră, nici albă ca o ştiinţă exactă. Este o multitudine de tonuri gri şi de nuanţe. Este arta de a interpreta, în special când nu stăpâneşte ambele limbi care fac parte din traducere. În lucrarea Luminiţei, sunt trei limbi. Prima este limba sa maternă, româna. Mai multe dintre poemele sale sunt traduse din română în engleză şi multe au structura limbii sale materne. Aceste două limbi din această lucrare sunt mai familiare.

Aussi, la traduction introduit les expériences de vie du traducteur. Une version d’un poème traduit existe pour chaque traducteur. Dans le cas du tanka et des autres formes poétiques japonaises, le langage en est un de simplicité et doit retenir cet aspect. Particulièrement , l’émotion doit être présente dans le tanka.

De asemenea, traducerea introduce experienţa de viaţă a traducătorului. Fiecare traducător are o versiune personală pentru acelaşi poem. În cazul poemului tanka şi al altor forme poetice japoneze, limba este una dintre simplităţi şi trebuie reţinut acest aspect. În particular, emoţia trebuie să fie prezentă în tanka.

Le traducteur tend à clarifier le sens de chaque mot ou expression, chaque vers, chaque poème. Pour ce recueil, j’aimerais remercier Diane Descôteaux şi Maxianne Berger pour leurs suggestions et commentaries. Leurs contributions ont ajoutées claret et subtilité à plusieurs tankas.

Traducătorul tinde să clarifice sensul fiecărui cuvânt sau expresie, fiecărui vers, fiecărui poem. Pentru această lucrare, mi-ar plăcea să mulţumesc poetelor Diane Descôteaux şi Maxianne Berger pentru sugestiile şi comentariile lor. Contribuţia lor a adăugat claritate şi subtilitate mai multor poeme tanka.

The book is dedicated to his son, Vladi:

Cartea este dedicată fiului poetei, Vladi:

the firefly
that always glows
his smile
fills any moment
with light

licuriciul
care străluceşte mereu
zâmbetul lui
umple orice moment
cu lumină

Most of the tanka in this book were published in the following magazines and anthologies: Moonbathing: A Journal of Women’s Tanka, Magnapoets, Many Windows anthology, Butterfly Away anthology, Gusts, Atlas Poetica, Red Lights, Ribbons/Tanka Cafe, Take Five: Best Contemporary Tanka 2010, Notes From the Gean, and others.

Majoritatea poemelor tanka din această carte au fost publicate în reviste şi antologii: “Moonbathing/ Scăldat în lună, un jurnal de tanka scrise de femei”, “Magnapoets”, antologia “Many Windows /Multe ferestre”, antologia “Butterfly Away/ Fluturând în depărtare”, “Gusts/ Rafale de vânt”, “Atlas Poetica”, Red Lights, Ribbons/ Panglici/ Tanka Cafe, Take Five: Cel mai bune poeme Tanka contemporane 2010, “Note from the Gean/ Note din cireş” şi altele.

cover2

1
a thousand fireflies
out of dark woods
light springs
from unexpected
sources

mille lucioles
jaillissent d’une forêt somber
la lumière bondit
de sources
inattendues

mii de licurici
răsar din păduri
întunecate
lumina apare uneori
din locuri neaşteptate

2
how the forest
bursts into glitters
tonight, your smile
changes the darkness
a firefly at a time

et comme la forêt
s’éclate en étincelles
ce soir, ton sourire
change la noirceur
une luciole à la fois

pădurea
explodează în scântei
zâmbetul tău
transformă întunericul
licurici după licurici

3
the photograph
of my grandparents
fractured flutes
the ballad of their bones
hymns in mine

la photo
de mes grands-parents –
flûtes fracturées
la ballade de leur os
des hymnes dans les miens

fotografia
bunicilor mei
fluiere fracturate
balada oaselor lor
doineşte în mine

4
an eye
in each raindrop
so much
to observe on earth
between two sky-blinks

un œil dans chaque
goutte de pluie
il y a tant
à observer sur la terre
entre deux clignements de ciel

un ochi
în fiecare strop de ploaie
atât de multe
de văzut pe pământ
între două clipiri ale cerului

5
his face on my mind
I walk dark streets
yet all I see is light
imagine it even on
the other side of the moon

son visage dans mes pensées
je marche dans les rues sombres
je vois seulement de la lumière
imagine cela
l’autre côté de la lune

cu faţa lui în gând
merg pe străzi întunecate
văd numai lumină
chiar şi pe faţa invizibilă
a lunii

6
invasion of poppies
everywhere I look
only reasons
to hide
from conflict

invasion de coquelicots
partout où je regarde
seulement des raisons
pour me cacher
du conflit

invazie de maci
oriunde privesc
numai motive
să mă feresc
de conflicte

7
quiet
pine reflections
anchored in blue
my longing
for peace

reflets des pins
tranquille
ancrés dans le bleu
mon désir
pour la paix

reflexii de pini
ancorate în albastru
seren
asemenea dorului meu
de pace

8
autumn
parades war colors
the fragrance of ripe quince
peacefully
invades the house

l’automne
défile les couleurs de guerre
le parfum de coings mûrs
envahit paisiblement
la maison

toamna defilează
culori de război
parfum de gutui coapte
ne invadează paşnic
casa

9
I think of the days
after I met him
rain or shine
the nightingale
has always flown high

je pense aux jours
après notre rencontre –
qu’il pleuve ou qu’il vente
le rossignol
vole toujours haut

mă gândesc la zilele
după ce l-am întâlnit
ploaie sau senin
privighetoarea a zburat
întotdeauna la înălţime

10
raindrops
cling to a bare branch
I blink and some vanish
I blink again
new ones appear

gouttes de pluie
collées à une branche nue
je cligne et certaines disparaissent
je cligne encore
de nouvelles apparaissent

picături de ploaie
atârnă de o ramură goală
clipesc şi câteva dispar
clipesc din nou
şi apar altele noi

11
my road
in the rear view mirror
a gray ribbon
descending
from a lapis sky

ma route
dans le rétroviseur
est un ruban gris
descendant
d’un ciel lapis

drumul meu
în oglinda retrovizoare
este o panglică gri
ce coboară
din cerul albastru

12
his bouquet of roses
tinted blue
made me stand still
he surely knows how
to thrill hummingbirds

son bouquet de roses
teinté de bleu
m’a laissée immobile
surement il sait
exciter les colibris

buchetul lui
de trandafiri albaştri
mi-a tăiat răsuflarea
el ştie cum să impresioneze
păsări colibri

13
an eagle’s wing
slices blue
storms may follow
one can never be certain
how skies fall apart

l’aile d’un aigle
tranche le bleu
des tempêtes peuvent suivre
on n’est jamais certain
comment le ciel va se briser

aripa vulturului
despică albastrul
probabil cauzând furtuni
nimeni nu ştie sigur
cum se destramă cerurile

14
I stood still
by my father’s grave
like a hummingbird
before backing off
from an emptied flower

proche du tombe de mon père
j’étais debout immobile
comme un colibri
avant de reculer
d’une fleure vidée

am stat nemişcată
la mormântul tatălui meu
precum o pasăre colibri
înainte de a se retrage
dintr-o floare golită

15
a different
constellation of glints
in each snowflake –
his feelings for me
not yet crystallized

une constellation d’étincelles
différente
dans chaque flocon de neige –
ses sentiments envers moi
ne sont pas cristallisés

o diferită
constelaţie de străluciri
în fiecare fulg de nea –
sentimentele lui pentru mine
nu s-au cristalizat încă

Reclame